Related names

Family #1

Germanic
(element)
+
Germanic
(element)
AMALRIC   m
Ancient Germanic
(using element)
EMELRICH   m
Ancient Germanic
(given name)
EMMERICH   m
Ancient Germanic
(given name)
AMERIGO   m
Italian
(given name)
Late Roman
Portuguese
Spanish
English
Italian
Romanian
Turkish
Croatian
Danish
Dutch
German
Hungarian
Norwegian
Russian
Serbian
Swedish
French
Polish
Ukrainian

Family #2

Germanic
(element)
+
Germanic
(element)
ERMENRICH   m
Ancient Germanic
(using element)
EMMERICH   m
Ancient Germanic
(given name)
AMERIGO   m
Italian
(given name)
Late Roman
Portuguese
Spanish
English
Italian
Romanian
Turkish
Croatian
Danish
Dutch
German
Hungarian
Norwegian
Russian
Serbian
Swedish
French
Polish
Ukrainian

Family #3

Germanic
(element)
+
Germanic
(element)
HEIMIRICH   m
Ancient Germanic
(using element)
EMMERICH   m
Ancient Germanic
(given name)
AMERIGO   m
Italian
(given name)
Late Roman
Portuguese
Spanish
English
Italian
Romanian
Turkish
Croatian
Danish
Dutch
German
Hungarian
Norwegian
Russian
Serbian
Swedish
French
Polish
Ukrainian