Related names

Sanskrit
Persian
(transfer)
Arabic
Ancient Greek
Ancient Greek
(transfer)
Ancient Roman
French
Portuguese
Dutch
English
Bulgarian
Russian
Telugu
Tamil
Italian
Norwegian
Romanian
Spanish
Czech
Polish
Danish
German
Swedish
Bosnian
Croatian
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Serbian
Slovene
Ancient Roman
English
Chinese
(transfer)
Japanese