Mount Sinai

 History
NAME(S): Sinai
TYPE: Mountain

Categories

Biblical Places
TYPE: mountain