Nizhny Novgorod

 History
NAME(S): Novgorod, Gorky
TYPE: Settlement

Categories

Cities 100K+
TYPE: city
YEARS:
COUNTRY: Russia
STATE/REGION: Nizhny Novgorod Oblast
POPULATION: 1250619
PARENT ISO: RU-NIZ

Also Known As

Gorky