Related Name Family Tree for the element "akshaya"

Sanskrit
(word)
Akshay   m
Gujarati
Akshay   m
Hindi
Akshay   m
Kannada
Akshay   m
Marathi