Related Name Family Tree for the element "sampatti"

Sanskrit
(word)
Sampath   m
Kannada
Sampath   m
Sinhalese
Sampath   m
Tamil
Sampath   m
Telugu