Related Name Family Tree for the element "sham"

Sanskrit
(word)
+
Sanskrit
(word)
Shankara   m
Hinduism
Shankar   m
Bengali
Sankar   m
Bengali
(variant transcription)
Shankar   m
Hindi
Shankar   m
Kannada
Shankar   m
Malayalam
Sankar   m
Malayalam
(variant transcription)
Shankar   m
Marathi
Shankar   m
Nepali
Shankar   m
Tamil
Shankar   m
Telugu