Azerbaijani

Azerbaijani (also called Azeri) is the language of Azerbaijan, also spoken in parts of Iran. It is a Turkic language.