Chaoshan

Chaoshan is a Chinese language spoken in eastern Guangdong. Teochew is a dialect of Chaoshan.

Chaoshan is a Min Nan language like Hokkien (which is itself sometimes called Min Nan).