Hittite

Hittite was the Indo-European language spoken by the ancient Hittites of Anatolia.