Related names

Family #1

Germanic
(element)
+
Germanic
(element)
AMALRIC   m
Ancient Germanic
(using element)
EMELRICH   m
Ancient Germanic
(given name)
EMMERICH   m
Ancient Germanic
(given name)
AMERIGO   m
Italian
(given name)
Late Roman
Portuguese
Spanish
Catalan
English
Italian
Romanian
Azerbaijani
Turkish
Albanian
Armenian
Bashkir
Bulgarian
Chechen
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Georgian
German
Hebrew
Hungarian
Indonesian
Kazakh
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malay
Norwegian
Russian
Serbian
Slovak
Slovene
Swedish
Tatar
Uzbek
French
Polish
Ukrainian
Arabic
Persian

Family #2

Germanic
(element)
+
Germanic
(element)
ERMENRICH   m
Ancient Germanic
(using element)
EMMERICH   m
Ancient Germanic
(given name)
AMERIGO   m
Italian
(given name)
Late Roman
Portuguese
Spanish
Catalan
English
Italian
Romanian
Azerbaijani
Turkish
Albanian
Armenian
Bashkir
Bulgarian
Chechen
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Georgian
German
Hebrew
Hungarian
Indonesian
Kazakh
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malay
Norwegian
Russian
Serbian
Slovak
Slovene
Swedish
Tatar
Uzbek
French
Polish
Ukrainian
Arabic
Persian

Family #3

Germanic
(element)
+
Germanic
(element)
HEIMIRICH   m
Ancient Germanic
(using element)
EMMERICH   m
Ancient Germanic
(given name)
AMERIGO   m
Italian
(given name)
Late Roman
Portuguese
Spanish
Catalan
English
Italian
Romanian
Azerbaijani
Turkish
Albanian
Armenian
Bashkir
Bulgarian
Chechen
Croatian
Czech
Danish
Dutch
Georgian
German
Hebrew
Hungarian
Indonesian
Kazakh
Latvian
Lithuanian
Luxembourgish
Macedonian
Malay
Norwegian
Russian
Serbian
Slovak
Slovene
Swedish
Tatar
Uzbek
French
Polish
Ukrainian
Arabic
Persian
Key
   ? indicates that this relationship is uncertain