Related Names

Family #1

Classical Greek
(word)
+
Classical Greek
(word)
Ancient Greek
Ancient Roman
Latvian
Estonian
Finnish
Hungarian
Slovak
Catalan
Croatian
Danish
Dutch
Galician
German
Italian
Kazakh
Lithuanian
Norwegian
Polish
Portuguese
Romanian
Spanish
Swedish
English
French
Icelandic
Albanian
Bosnian
Bulgarian
Czech
Kyrgyz
Macedonian
Serbian
Slovene
Russian
Russian
(variant transcription)
Ukrainian
Georgian
Armenian
Armenian
(variant transcription)

Family #2

Italian, Spanish, German, Danish, Norwegian, Swedish, Polish, Romanian, English, French, Czech, Russian, Ukrainian
+
Russian, Ukrainian, English, Italian, Spanish, Romanian, Norwegian, French, Czech, German, Swedish, Danish, Polish
Italian
(in combination)
Spanish
(in combination)
German
(in combination)
Danish
(in combination)
Norwegian
(in combination)
Swedish
(in combination)
Polish
(in combination)
Romanian
(in combination)
English
(in combination)
French
(in combination)
Czech
(in combination)
Russian
(in combination)
Ukrainian
(in combination)