Related Names

Portuguese
Afrikaans
Galician
Spanish
Bosnian
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Estonian
Finnish
French
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Italian
Macedonian
Malay
Norwegian
Polish
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovene
Swedish
Turkish
Latvian
Lithuanian
German
Belarusian
Ukrainian