Ouagadougou

Revisions
Name(s): Ouagadougou
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ouagadougou

Categories

Type: capital
Years:
Country: Burkina Faso
Country ISO: BFA
Type: city
Years:
Country: Burkina Faso
State/region:
Population: 1005231
Parent ISO: BFA