Kilimanjaro

Revisions
Name(s): Kilimanjaro
Type: Mountain
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kilimanjaro

Categories

Type: mountain
country: Tanzania
height: 5895