Miami Lakes

Revisions
Name(s): Miami
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Miami_Lakes,_Florida

Categories

Type: city
state: Florida
population: 22582
parent ISO: US-FL