Palmetto Estates

Revisions
Name(s): Palmetto
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Palmetto_Estates,_Florida

Categories

Type: city
state: Florida
population: 14488
parent ISO: US-FL