Alton

Revisions
Name(s): Alton
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Alton,_Illinois

Categories

Type: city
State: Illinois
Population: 29251
Parent ISO: US-IL