Leighton Buzzard

Revisions
Name(s): Leighton Buzzard
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Leighton_Buzzard

Categories

Type: city
County: Bedfordshire
Population: 37469
Parent ISO: