Okehampton

Revisions
Name(s): Okehampton
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Okehampton

Categories

Type: city
County: Devon
Population: 7647
Parent ISO: