Zhangzhou

Revisions
Name(s): Zhangzhou
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Zhangzhou

Categories

Type: city
Years:
country: China
state/region: Fujian
population: 4809983
parent ISO: CN-FJ