Zhangzhou

Revisions
Name(s): Zhangzhou
Type: Settlement
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Zhangzhou

Categories

Type: city
Years:
Country: China
State/region: Fujian
Population: 4809983
Parent ISO: CN-FJ