Nizhny Novgorod

Revisions
Name(s): Novgorod, Gorky
Type: Settlement
Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Nizhny_Novgorod

Categories

Type: city
Years:
country: Russia
state/region: Nizhny Novgorod Oblast
population: 1250619
parent ISO: RU-NIZ

Also Known As

Gorky