Writing System: Yi

Code:YI
Script:Yi
Name:Yi
Related Code:
Alt Names:Nuosu
Relevant Usages:Yi;