Transcribe

Greek text Latin text
Αἰθιοπία Aithiopia

 1. Α
  A

 2. Αι
  Ai

 3. Αἰ
  Ai

 4. Αἰθ
  Aith

 5. Αἰθι
  Aithi

 6. Αἰθιο
  Aithio

 7. Αἰθιοπ
  Aithiop

 8. Αἰθιοπι
  Aithiopi

 9. Αἰθιοπί
  Aithiopi

 10. Αἰθιοπία
  Aithiopia