Transcribe

Greek text Latin text
Αιθιοπια Aithiopia

 1. Α
  A

 2. Αι
  Ai

 3. Αιθ
  Aith

 4. Αιθι
  Aithi

 5. Αιθιο
  Aithio

 6. Αιθιοπ
  Aithiop

 7. Αιθιοπι
  Aithiopi

 8. Αιθιοπια
  Aithiopia