Transcribe

Hiragana text Latin text
とうきょう Toukyou


 1. To

 2. とう
  Tou

 3. とうき
  Touki

 4. とうきょ
  Toukyo

 5. とうきょう
  Toukyou