Transcribe

Devanagari text Latin text
निकेत niketa


 1. n

 2. नि
  ni

 3. निक
  nik

 4. निके
  nike

 5. निकेत
  niket

 6. निकेत
  niketa