Related Names

Biblical Hebrew
Biblical Greek
Romanian
Russian
Biblical Latin
Italian
(transfer)
Italian
Romanian
(transfer)
Russian
(transfer)
Dutch
Estonian
(transfer)
Czech
Hungarian
Slovak
Spanish
Biblical
Bosnian
Croatian
Danish
English
Estonian
Finnish
German
Macedonian
Norwegian
Polish
Serbian
Slovene
Swedish
Finnish
(transfer)
Polish
(transfer)
Spanish
(transfer)
French
(transfer)
Dutch
(transfer)
German
(transfer)
Swedish
(transfer)
Lithuanian
(transfer)
Slovene
(transfer)
French
Bulgarian
(transfer)
Ukrainian
(transfer)
Georgian
(transfer)
Greek
(transfer)
Hebrew
Arabic