Related names

Biblical Hebrew
Biblical Greek
Russian
Biblical Latin
Italian
(transfer)
Italian
Russian
(transfer)
Dutch
Estonian
(transfer)
Biblical
Bosnian
Croatian
Danish
English
Estonian
Finnish
German
Macedonian
Norwegian
Polish
Serbian
Slovene
Swedish
Finnish
(transfer)
Polish
(transfer)
French
(transfer)
Dutch
(transfer)
German
(transfer)
Swedish
(transfer)
Lithuanian
(transfer)
Slovene
(transfer)
French
Hebrew
Arabic