Type Settlement
Usage Spanish

Meaning & History

Spanish form of Beijing.

Related Names

Other Languages & CulturesPekin(Armenian) Peking(Bosnian) Pekin(Bulgarian) Beijing(Chinese) Peking(Croatian) Peking(Czech) Peking(Dutch) Beijing, Peking(English) Pékin(French) Peking(German) Pechino(Italian) Pekin(Japanese) Beijing(Korean) Peking(Luxembourgish) Pekin(Polish) Pequim(Portuguese) Pekin(Russian) Peking(Serbian) Peking(Slovak) Peking(Slovene) Peking(Swedish) Pekin(Turkmen) Pekin(Ukrainian) Pekin(Uzbek)
Same SpellingPékin, Pekin
Entry added August 16, 2017