Type Settlement

Meaning & History

Portuguese form of Beijing.

Related Names

Rootsběi + jīng
Other Languages & CulturesBikin(Arabic) Pekin(Armenian) Pekin(Azerbaijani) Peking(Bosnian) Pekin(Bulgarian) Pequín(Catalan) Beijing(Chinese) Peking(Croatian) Peking(Czech) Peking(Dutch) Beijing, Peking(English) Peking(Estonian) Peking(Finnish) Pékin(French) Pequín(Galician) Peking(German) Bejing(Hindi) Pechino(Italian) Pekin(Japanese) Beijing(Korean) Pekina(Latvian) Pekinas(Lithuanian) Peking(Luxembourgish) Pekan(Persian) Pekin(Polish) Pekin(Russian) Peking(Serbian) Peking(Slovak) Peking(Slovene) Pekín, Pequín(Spanish) Peking(Swedish) Pekin(Turkish) Pekin(Turkmen) Pekin(Ukrainian) Pekin(Uzbek)
Entry added August 16, 2017