Type Settlement
Usage Italian
Pronounced Pron. peh-KEE-no  [key·IPA]

Meaning & History

Italian form of Beijing.

Related Names

Other Languages & CulturesPekin(Armenian) Peking(Bosnian) Pekin(Bulgarian) Beijing(Chinese) Peking(Croatian) Peking(Czech) Peking(Dutch) Beijing, Peking(English) Pékin(French) Peking(German) Pekin(Japanese) Beijing(Korean) Peking(Luxembourgish) Pekin(Polish) Pequim(Portuguese) Pekin(Russian) Peking(Serbian) Peking(Slovak) Peking(Slovene) Pekín(Spanish) Peking(Swedish) Pekin(Turkmen) Pekin(Ukrainian) Pekin(Uzbek)
Entry updated January 21, 2022