Type Political Subdivision, Settlement & Island
Scripts Хонгконг(Macedonian) 홍콩(Korean Hangul) ហុងកុង(Khmer)
Pronounced Pron. /ˈhɔŋ.kɔŋ/(German) /ɦɔŋ.ˈkɔŋ/(Dutch) /ˈhoŋ.koŋː/(Finnish) /ˈhoŋ.koŋɡ/(Hungarian) /ˈɦoŋ.koŋk/(Czech) /ˈxɔŋk.kɔŋk/(Polish) /hoŋ.kʰoŋ/(Korean) /hoŋ.ˈkoŋ/(Khmer)  [key·simplify]

Meaning & History

Form of Hong Kong used in various languages.

Related Names

Rootshoeng + gong
Other Languages & CulturesHungh Kungh(Arabic) Xianggang(Chinese) Hoeng Gong(Chinese (Cantonese)) Hong Kong(English) Hong Kong(French) Hong Kong(Hindi) Hong Kong(Indonesian) Hong Kong(Italian) Honkon(Japanese) Gonkong(Kazakh) Gonkong(Kyrgyz) Hong Kong(Malay) Hong Kong(Persian) Hong Kong(Portuguese) Hong Kong(Romanian) Gonkong(Russian) Hong Kong(Spanish) Hong Kong(Tagalog) Hong Kong(Turkish) Gonkong(Turkmen) Honkonh(Ukrainian)
User SubmissionHồng Kông
Entry added April 23, 2024